ข่าว คนเก่ง ว.ศ.
ประจำวันที่ 13 เม.ย. 2562 :: คนเก่ง ว.ศ. คือ น.ส.ณัฐนันท์ สีสง่า, นายจารุวัฒน์ สีเสือ, นายกันตพล สุกาญจนรักษณ์, น.ส.อณัติยา รินแก้ว, นายปฏิภาณ มีแสงสิน ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ( อ่าน 11 ครั้ง )
ประจำวันที่ 12 เม.ย. 2562 :: คนเก่ง ว.ศ. คือ น.ส.พิมนภา หัดประโคน, น.ส.พรรณิภา วังคีรี, นายชยพล อ่องอารี ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปี 2562 ( อ่าน 11 ครั้ง )
ประจำวันที่ 31 มี.ค. 2562 :: คนเก่ง ว.ศ. คือ น.ส.จุฑามาศ กึ้นทอง , น.ส.ธีวรา นนทโคตร , นายศุภกร วิละปิง ผู้ที่ได้คะแนน ONET ระดับ ม.6 ในแต่ละรายวิชาสูงสุดในโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 18 ครั้ง )
ประจำวันที่ 29 มี.ค. 2562 :: คนเก่ง ว.ศ. คือ น.ส.จิราภา ตั้งใจ , น.ส.จริยา ทองเงิน ได้รับการคัดเลือกไปในระดับประเทศ เยาวชนนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ( อ่าน 22 ครั้ง )
ประจำวันที่ 27 มี.ค. 2562 :: คนเก่ง ว.ศ. คือ น.ส.จิราภา ตั้งใจ , น.ส.จริยา ทองเงิน , น.ส.พรรณิภา วังคีรี , น.ส.ลลิตตา ด้วงมูล , นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์ , นายอานนต์ ราชโคต , ด.ช.ชาคริส ดวงตา รางวัลชนะเลิศ จนได้เข้ารอบไปในระดับประเทศ กิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ( อ่าน 19 ครั้ง )
ประจำวันที่ 24 มี.ค. 2562 :: คนเก่ง ว.ศ. คือ ลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในวันเลือกตั้ง ส.ส. เขตอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 20 ครั้ง )
ประจำวันที่ 23 มี.ค. 2562 :: คนเก่ง ว.ศ. คือ ด.ช.ธีรภัทร์ มีวงค์ ,ด.ช.นพดนัย คำเหลื่อม , ด.ช.โอบนิธิ กันหา , ด.ญ.ชิษณุภรณ์ จันทร์ลา ผู้ที่ได้คะแนน ONET ระดับ ม.3 ในแต่ละรายวิชาสูงสุดในโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 18 ครั้ง )
ประจำวันที่ 25 มี.ค. 2562 :: คนเก่ง ว.ศ. คือ นายธนากร ถึงคุณ กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ปี 2562 ( อ่าน 11 ครั้ง )
ประจำวันที่ 9 มี.ค. 2562 :: คนเก่ง ว.ศ. คือ น.ส.จิราภา  ตั้งใจ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP 22 ( อ่าน 9 ครั้ง )