นักเรียนคนเก่ง ว.ศ.เรื่อง กิจกรรมศิลปหัตถกรรมานักเรียน ระดับ ชาติ ภาคเหนือ ประจำปี 2562 จังหวัด สุโขทัย


วันที่ 21 ธ.ค. 2562 | จำนวนครั้ง 323 ครั้ง |
เกียรติบัตร รายชื่อ คนเก่ง ว.ศ. :

03473 กิตยาภรณ์ มาแก้ว

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03095 นภัสกร แก้วบุญเรือง

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03469 พีรพัฒน์ เทพลิบ

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03481 รดา ยอดคำ

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03104 วรรณิสา ประสงค์ผล

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03506 สุภาณี วงสเนา

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03108 สุรัตดา ทองใส

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03487 อภิสรา ไกรราช

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03488 อรอนงค์ พรมสงค์

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03489 อริษา ทองทับ

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03437 ธัญยพร สมบัติหอม

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03444 ภัคจิรา ครองผา

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03751 กฤษณา นำยศ

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันขัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03433 กัญญาณี โกศรีวงศ์

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03706 ฉัตรดาว มาแก้ว

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03569 ฉันทิสา กันทะวงศ์

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03574 ภัทราพร นินบุญเรือง

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03445 ศิริลักษณ์ แก้วระกา

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03579 สุธิดา วิระขันคำ

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03582 วรพล แหยมแก้ว

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03582 วรพล แหยมแก้ว

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03542 จิรัชญา จันทร์เชื้อ

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03653 ณัฐธิดา ลาคลี

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03097 นลินี ศรีวงษา

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03440 นัชชา จันทร์ลอย

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03466 ศิริรัตน์ นนทรีย์

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03580 สุวนันท์ เปงยศ

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03509 อารียา ขำเผือก

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03733 อภิชญา นนทโคตร

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03749 อริสา สังขกุล

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

03637 เบญจวรรณ พันธุ์ใหม่

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69