ข่าวประชาสัมพันธ์
8 ม.ค. 2562 :: ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (9-11 มกราคม 2562) ( อ่าน 9 ครั้ง )
6 พ.ย. 2561 :: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน :: ตารางการแข่งขัน :: เกียรติบัตร :: กีฬาภายใน “สะเดาเกมส์ คร้ังที่ 25” ( อ่าน 174 ครั้ง )
4 พ.ย. 2561 :: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ( อ่าน 87 ครั้ง )
3 พ.ย. 2561 :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ( อ่าน 53 ครั้ง )
30 ต.ค. 2561 :: ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 333 ครั้ง )
15 ส.ค. 2561 :: เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Google Sketch up ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ( อ่าน 75 ครั้ง )
25 ต.ค. 2561 :: ประกาศสรรหารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (เริ่มรับสมัคร 29ต.ค. - 2พ.ย.2561) ( อ่าน 101 ครั้ง )
9 ก.ย. 2561 :: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เงินรายได้สถานศึกษา) วิชาเอก พลศึกษา และ ดนตรีสากล ( อ่าน 120 ครั้ง )
7 ก.ย. 2561 :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เงินรายได้สถานศึกษา) ( อ่าน 154 ครั้ง )
20 ส.ค. 2561 :: รับสมัครบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากลและวิชาเอกพลศึกษา วันที่ 27 ส.ค.-2 ก.ย.2561 ( อ่าน 675 ครั้ง )
20 ก.ค. 2561 :: ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 93 ครั้ง )
15 ก.ค. 2561 :: เกียรติบัตร / คำสั่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2 ( อ่าน 88 ครั้ง )
1 ก.ค. 2561 :: เกียรติบัตร / คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเครือข่าย ( อ่าน 102 ครั้ง )
29 มิ.ย. 2561 :: เกียรติบัตร วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 96 ครั้ง )
29 มิ.ย. 2561 :: เผยแพร่ผลงาน ครูวิไลวรรณ บุญเรือง ( อ่าน 84 ครั้ง )
16 มิ.ย. 2561 :: เกียรติบัตร / คำสั่ง กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 140 ครั้ง )
16 มิ.ย. 2561 :: คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 82 ครั้ง )
10 มิ.ย. 2561 :: คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำเฝ้าระวังและชมรมเสมารักษ์ ( อ่าน 85 ครั้ง )
10 มิ.ย. 2561 :: คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและบำบัดตามโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ( อ่าน 92 ครั้ง )
16 พ.ค. 2561 :: บัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 119 ครั้ง )
12 พ.ค. 2561 :: ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 319 ครั้ง )
8 พ.ค. 2561 :: กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 178 ครั้ง )
7 เม.ย. 2561 :: ระเบียบเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบชุดนักเรียนและทรงผม ชาย-หญิง ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 176 ครั้ง )
6 เม.ย. 2561 :: การจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 900 ครั้ง )
2 เม.ย. 2561 :: ประกาศผลสอบการคัดเลือกและการจัดชั้นเรียน การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 434 ครั้ง )
1 เม.ย. 2561 :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ( อ่าน 224 ครั้ง )
15 มี.ค. 2561 :: รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังโป่งศึกษา พิเศษ!!! รับสิทธิ์กระเป๋าฟรี คนละ 1 ใบ ( อ่าน 134 ครั้ง )
20 ก.พ. 2561 :: นักเรียนผู้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ในปีการศึกษา 2560 ( อ่าน 140 ครั้ง )
10 ก.พ. 2561 :: การรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 215 ครั้ง )
7 ม.ค. 2561 :: ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ( อ่าน 180 ครั้ง )
7 ม.ค. 2561 :: เกียรติบัตรนักเรียน แข่งขันกีฬาภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 24 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 271 ครั้ง )
15 พ.ย. 2560 :: รายชื่อผู้สมัคร การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 252 ครั้ง )
29 ต.ค. 2560 :: แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอลาออกจากโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 121 ครั้ง )
29 ต.ค. 2560 :: ดาวน์โหลด บัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 212 ครั้ง )
27 ต.ค. 2560 :: การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ( อ่าน 186 ครั้ง )
17 ต.ค. 2560 :: การเข้าดูการประกาศผล พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ( อ่าน 197 ครั้ง )
14 ต.ค. 2560 :: การดูผลการเรียน จากเว็บไซต์ SGS ภาคเรียนที่ 1/2560 ( อ่าน 190 ครั้ง )