รางวัลเชิดชูเกียรติ

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล28 ม.ค. 2564

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล ผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

16 ธ.ค. 2563

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

16 ธ.ค. 2563

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

15 ก.ย. 2563

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

15 ก.ย. 2563

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ได้รับรางวัล ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

9 ก.ย. 2563

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ได้รับรางวัล การขยายผล รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9 ก.ย. 2563

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล การขยายผล รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9 ก.ย. 2563

นางมลฤดี เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล การขยายผล รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8 ส.ค. 2563

นางมลฤดี เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล การขยายผล รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6 ส.ค. 2563

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล การขยายผล รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

27 เม.ย. 2563

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ได้รับรางวัล สภานักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

3 มี.ค. 2563

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ได้รับรางวัล เป็นโรงเรียนสภาต้นแบบ ประจำปี 2563 เพื่อส่งผลงานคัดเลือกระดับประเทศต่อไป

16 ม.ค. 2563

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำกลุ่มสาระการรเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณ

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นางชวนพิศ สายจันยูร

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นายมนตรี บุ้งศรีษะเกตุ

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นายมานพ สมอากาศ

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นายมานะ มะสิน

ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นายวัชรวีร์ มณีวรรณ

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นางสงกราน สินเจิมศิริ

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ครูเพชรมัธยม

4 พ.ย. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

ได้รับรางวัล เป็นบุคคลที่เสียสละ และอุทิศตนให้แก่ทางราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

25 ก.ย. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

ได้รับรางวัล เป็นครูแนะแนวต้นแบบ ศธภ.17 ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการแนะแนว

15 ส.ค. 2562

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ได้รับรางวัล เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีเด่น ปี 2561

6 ส.ค. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ได้รับรางวัล การขยายผล รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 ส.ค. 2562

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

ได้รับรางวัล ขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น ม.ต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

6 ส.ค. 2562

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น ม.3 (NCDs)

6 ส.ค. 2562

นายมานะ มะสิน

ได้รับรางวัล ขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

6 ส.ค. 2562

นางมลฤดี เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของ อย.น้อย

6 ส.ค. 2562

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

ได้รับรางวัล การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของ อย.น้อย

6 ส.ค. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

ได้รับรางวัล ผู้สนับสนุนโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 2

4 มิ.ย. 2562

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

ได้รับรางวัล เป็นผู้สอนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 3

12 พ.ค. 2562

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล สุดยอดภาคีขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561

16 ม.ค. 2562

นายมานะ มะสิน

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน