ข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลชื่อ - นามสกุล : นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศจำนวนผู้เข้าชม 261 ครั้งรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติไม่มีรายการรางวัลการประกวด / แข่งขัน พัฒนาผู้เรียน

8 พ.ย. 2562

PTTEP English Quiz 2019
จัดโดย PTTEP และมหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรการเข้าร่วมเป็นวิทยากร

19 ก.พ. 2562

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาการเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง

30 ต.ค. 2562

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
จัดโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สถานที่ ระบบออนไลน์

29 ต.ค. 2562

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น (พิเศษ)
จัดโดย กรมสุขภาพจิต สถานที่ ระบบออนไลน์

22 ต.ค. 2562

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น
จัดโดย กรมสุขภาพจิต สถานที่ ระบบออนไลน์

22 ต.ค. 2562

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ การให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
จัดโดย กรมสุขภาพจิต สถานที่ ระบบออนไลน์

20 ต.ค. 2562

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเกมและคอมพิวเตอร์
จัดโดย กรมสุขภาพจิต สถานที่ ระบบออนไลน์


เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุมไม่มีรายการเกียรติบัตรอื่นๆไม่มีรายการ