ข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลชื่อ - นามสกุล : นางวิไลวรรณ บุญเรือง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์จำนวนผู้เข้าชม 901 ครั้งรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ

16 ม.ค. 2563

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

1 ก.พ. 2560

ได้รับรางวัล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2560 โดย คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์

16 ม.ค. 2560

ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1

9 ก.ค. 2559

ได้รับรางวัล เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (โครงการเยาวชนต้นกล้าอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 6 โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์รางวัลการประกวด / แข่งขัน พัฒนาผู้เรียน

21 ธ.ค. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6
จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สถานที่ จังหวัดสุโขทัย

17 ก.ย. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

17 ก.ย. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

17 ก.ย. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

17 ก.ย. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี


การเข้าร่วมเป็นวิทยากร

25 ก.ค. 2563

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สพม.40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

19 ก.พ. 2562

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

7 ก.พ. 2560

วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัญ อำเภอ ชนแดน สถานที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัญ อำเภอ ชนแดนการเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง

21 ก.ย. 2564

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สถานที่ ออนไลน์

31 ม.ค. 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการวิจัยทางการศึกษา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ชั่วโมง
จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

18 ก.ย. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

16 พ.ค. 2563

การจัดการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ ระบบออนไลน์

14 พ.ค. 2563

แคลคูลัสเบื้องต้น
จัดโดย โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สถานที่ ระบบออนไลน์


เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุม

8 ก.พ. 2564

เข้าร่วมสัมนาออนไลน์ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ยุค New Normal
จัดโดย สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งประเทศไทย สถานที่ ออนไลน์เกียรติบัตรอื่นๆ

30 ธ.ค. 2562

สอบธรรมชั้นเอก
จัดโดย พระบรมราชนูประถัมภ์ สถานที่ ระบบออนไลน์

21 พ.ค. 2562

โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ
จัดโดย รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สถานที่ ระบบออนไลน์

15 ก.ย. 2561

Certificate of completion Beginner course (A1)
จัดโดย Velawoods English Certificate สถานที่ ระบบออนไลน์

27 ส.ค. 2560

ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล
จัดโดย IC3 Digital Literacy certification สถานที่ ออนไลน์