ข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลชื่อ - นามสกุล : นายมานะ มะสิน

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่มีจำนวนผู้เข้าชม 1472 ครั้งรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ

16 ม.ค. 2563

ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

6 ส.ค. 2562

ได้รับรางวัล ขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

16 ม.ค. 2562

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

16 ม.ค. 2562

ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง สมาคมครูอำเภอวังโป่ง สพป.เพชรบูร์ เขต 1

1 ม.ค. 2556

ได้รับรางวัล การดำเนินงาน อย.น้อยโดดเด่น อย.น้อย Bright Spot ระดับประเทศ ปี 2564 โดย กระทรวงสาธารณสุขรางวัลการประกวด / แข่งขัน พัฒนาผู้เรียนไม่มีรายการการเข้าร่วมเป็นวิทยากร

18 ก.ย. 2563

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาการเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง

5 ม.ค. 2562

การจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำสอนของพ่อ ครั้งที่ 3 เนื่องด้วยรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

3 พ.ย. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการจัดทำเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และ ว.22
จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับ โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาเกียรติบัตรเข้าร่วมประชุม

2 มี.ค. 2563

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

20 มิ.ย. 2562

ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40เกียรติบัตรอื่นๆไม่มีรายการ