ข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลชื่อ - นามสกุล : นางชวนพิศ สายจันยูร

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจำนวนผู้เข้าชม 220 ครั้งรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ

16 ม.ค. 2562

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

16 ม.ค. 2562

ได้รับรางวัล ผู้ส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง สมาคมครูอำเภอวังโป่ง สพป.เพชรบูร์ เขต 1

16 ม.ค. 2561

ได้รับรางวัล ครููผู้มีผลงานระดับภาค เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2560 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง สมาคมครูอำเภอวังโป่ง สพป.เพชรบูร์ เขต 1รางวัลการประกวด / แข่งขัน พัฒนาผู้เรียน

3 ก.พ. 2563

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

14 ก.ค. 2562

ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
จัดโดย วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง จ.เพชรบูรณ์ สถานที่ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง จ.เพชรบูรณ์

20 ธ.ค. 2561

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561
จัดโดย สพฐ. สถานที่ จังหวัด พะเยา

24 ก.ย. 2561

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 - ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

24 ก.ย. 2561

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 - ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี


การเข้าร่วมเป็นวิทยากร

19 ก.พ. 2562

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาการเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง

27 พ.ย. 2562

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
จัดโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สถานที่ ระบบออนไลน์

20 พ.ย. 2562

อบรมผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย
จัดโดย เครือข่ายสุจริตไทย สถานที่ ระบบออนไลน์

9 ต.ค. 2562

หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การสอนเพศวิถีศึกษา
จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถานที่ ระบบออนไลน์

22 มิ.ย. 2562

อบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : Augmented reality เพื่อการเรียนการสอน
จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

30 เม.ย. 2562

อบรมโครงการ การใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุม

5 ก.ค. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษาร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาเกียรติบัตรอื่นๆไม่มีรายการ