ข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลชื่อ - นามสกุล : นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจำนวนผู้เข้าชม 217 ครั้งรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ

15 ส.ค. 2562

ได้รับรางวัล เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีเด่น ปี 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 ม.ค. 2562

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น กลุ่มส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง สมาคมครูอำเภอวังโป่ง สพป.เพชรบูร์ เขต 1

16 ม.ค. 2561

ได้รับรางวัล ครููผู้มีผลงานระดับภาค เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2560 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง สมาคมครูอำเภอวังโป่ง สพป.เพชรบูร์ เขต 1

1 ก.พ. 2560

ได้รับรางวัล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2560 โดย คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์รางวัลการประกวด / แข่งขัน พัฒนาผู้เรียน

3 ก.พ. 2563

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

7 ส.ค. 2562

เป็นผู้ฝึกสอน จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย วันรพี ประจำปี 2562
จัดโดย ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

14 ก.ค. 2562

ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
จัดโดย วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง จ.เพชรบูรณ์ สถานที่ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง จ.เพชรบูรณ์

20 ธ.ค. 2561

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561
จัดโดย สพฐ. สถานที่ จังหวัด พะเยา

24 ก.ย. 2561

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 - ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี


การเข้าร่วมเป็นวิทยากร

19 ก.พ. 2562

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาการเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง

3 พ.ย. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการจัดทำเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และ ว.22
จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับ โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

30 ก.ย. 2561

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ ศูนย์สอบหลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

7 ก.ค. 2561

การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะด้วยรูปแบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ โรงแรมบุษราคัมขอนแก่น จ.ขอนแก่น

5 ส.ค. 2560

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสำนึกความรักชาติให้เกิดแก่นักเรียนโดยใช้เนื้อหาและแหล่งวิทยาการทางประวัติศาสตร์
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

16 ก.ค. 2560

การพัฒนาศักยภาพข้าราชครูบรรจุใหม่สู่เส้นทางครูมืออาชีพ
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40


เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุม

1 พ.ย. 2562

เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21
จัดโดย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

5 ก.ค. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษาร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาเกียรติบัตรอื่นๆไม่มีรายการ