ข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลชื่อ - นามสกุล : นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนผู้เข้าชม 404 ครั้งรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ

16 ม.ค. 2562

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

16 ม.ค. 2562

ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดย สพฐ.

13 ก.ค. 2561

ได้รับรางวัล ดำเนินโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดย โครงการ TO BE NUMBER ONE

16 ม.ค. 2561

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง สมาคมครูอำเภอวังโป่ง สพป.เพชรบูร์ เขต 1

1 ก.พ. 2560

ได้รับรางวัล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2560 โดย คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์

16 ม.ค. 2560

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2560 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1รางวัลการประกวด / แข่งขัน พัฒนาผู้เรียน

18 มี.ค. 2563

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563
จัดโดย TO BE NUMBER ONE สถานที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

21 ธ.ค. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3
จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สถานที่ จังหวัดสุโขทัย

17 ก.ย. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

17 ก.ย. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

17 ก.ย. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี


การเข้าร่วมเป็นวิทยากร

10 ส.ค. 2562

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยีในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

21 เม.ย. 2562

วิทยากรค่ายเยาวชนพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อพิษภัยเหล้าบุหรี่ ปี 2562
จัดโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ โรงแรมปรายฟ้ารีสอร์ท อำเภอเขาค้อ

19 ก.พ. 2562

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

28 ม.ค. 2562

วิทยากรขยายผลครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
จัดโดย โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สถานที่ ห้องประชุมโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

27 พ.ย. 2561

เป็นวิทยากรอบรมขยายผลครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
จัดโดย โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สถานที่ หอประชุมโรงเรียนชนแดนวิทยาคม


การเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง

15 เม.ย. 2563

ผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
จัดโดย สพป.สงขลา เขต 1 สถานที่ ระบบออนไลน์

2 เม.ย. 2563

ผ่านการประเมิน เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยคะแนน 80%
จัดโดย โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สถานที่ ระบบออนไลน์

2 เม.ย. 2563

ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 สถานที่ ระบบออนไลน์

1 เม.ย. 2563

ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้คะแนน คิดเป็น 80% ทดสอบเรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย NopUTD Classroom สถานที่ ระบบออนไลน์

1 เม.ย. 2563

ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ
จัดโดย Depa สถานที่ ระบบออนไลน์


เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุม

5 ก.ค. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษาร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาเกียรติบัตรอื่นๆ

1 ส.ค. 2562

Certificate of cmpletion HOUR OF CODE : Minecraft
จัดโดย code.org สถานที่ ระบบออนไลน์