อบรมพัฒนาตนเอง

ข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลของ

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์18 ก.ย. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

11 พ.ค. 2563

อบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
จัดโดย สสวท. ร่วมกับ ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ สถานที่ ระบบออนไลน์

8 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบหลักสูตร ฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 สถานที่ ระบบออนไลน์

6 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research)
จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานที่ ระบบออนไลน์

1 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบความรู้ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 สถานที่ ระบบออนไลน์

15 เม.ย. 2563

ผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
จัดโดย สพป.สงขลา เขต 1 สถานที่ ระบบออนไลน์

2 เม.ย. 2563

ผ่านการประเมิน เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยคะแนน 80%
จัดโดย โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สถานที่ ระบบออนไลน์

2 เม.ย. 2563

ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 สถานที่ ระบบออนไลน์

1 เม.ย. 2563

ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้คะแนน คิดเป็น 80% ทดสอบเรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย NopUTD Classroom สถานที่ ระบบออนไลน์

1 เม.ย. 2563

ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ
จัดโดย Depa สถานที่ ระบบออนไลน์

26 มี.ค. 2563

ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 สถานที่ ระบบออนไลน์

25 มี.ค. 2563

ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยมศัยจังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ ระบบออนไลน์

18 ม.ค. 2563

อบรมการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงระบบ GPAS 5 steps
จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สถานที่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

27 ต.ค. 2562

ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จัดโดย ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย สถานที่ ระบบออนไลน์

13 ก.ย. 2562

การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา หัวข้อ การสอนเพศวิถีศึกษา
จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถานที่ ระบบออนไลน์

10 ส.ค. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยีในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

31 ก.ค. 2562

หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว
จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สพฐ. สถานที่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

26 ก.ค. 2562

Basic english communication & team building workshop for volunteer workers
จัดโดย Ministry of social development and human security สถานที่ Jazzotel hotel Bangkok,Thailand

21 เม.ย. 2562

ผ่านการเข้าค่ายเยาวชนพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อและพิษภัยเหล้าบุหรี่ ประจำปี 2562
จัดโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ โรงแรมปลายฟ้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

11 ก.พ. 2562

พัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 พ.ย. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการจัดทำเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และ ว.22
จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับ โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

30 ก.ย. 2561

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ ศูนย์สอบหลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

30 มิ.ย. 2561

อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Begining โดยใช้สถานะการณ์จำลองเสมือนจริงผ่านออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดโดย บริษัทไทยอินฟอเมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็ม จำกัด สถานที่ ออนไลน์

19 ส.ค. 2560

หลักสูตรการวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ 21
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

26 ก.ค. 2560

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

8 เม.ย. 2560

อบรมผู้นำกระบวนการ PLC 
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40หน้าแรก | | 1 | | หน้าสุดท้าย