วิทยากร

ข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลของ

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์25 ก.ค. 2563

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สพม.40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

13 พ.ค. 2563

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

10 ส.ค. 2562

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยีในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

21 เม.ย. 2562

วิทยากรค่ายเยาวชนพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อพิษภัยเหล้าบุหรี่ ปี 2562
จัดโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ โรงแรมปรายฟ้ารีสอร์ท อำเภอเขาค้อ

5 มี.ค. 2562

วิทยากรอบรมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน อย.น้อย
จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์

19 ก.พ. 2562

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

28 ม.ค. 2562

วิทยากรขยายผลครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
จัดโดย โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สถานที่ ห้องประชุมโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

27 พ.ย. 2561

เป็นวิทยากรอบรมขยายผลครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
จัดโดย โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สถานที่ หอประชุมโรงเรียนชนแดนวิทยาคม

9 พ.ย. 2561

เป็นวิทยากรอบรมขยายผลครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สถานที่ หอประชุมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

2 ก.ค. 2561

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเครือข่ายหยุดนักสูบหน้าใหม่ เครือข่ายสภานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เครือข่าย อยใน้อย เครือข่ายสภานักเรียน
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนวังโป่งศึกษา

31 พ.ค. 2561

เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังโป่ง
จัดโดย กศน.อำเภอวังโป่ง สถานที่ อาคารอเนกประสงค์ กศน.วังโป่งหน้าแรก | | 1 | | หน้าสุดท้าย