ข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลชื่อ - นามสกุล : นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะจำนวนผู้เข้าชม 709 ครั้งรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ

28 ม.ค. 2564

ได้รับรางวัล ผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 ธ.ค. 2563

ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โดย กระทรวงศึกษาธิการ

15 ก.ย. 2563

ได้รับรางวัล ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 โดย TO BE NUMBER ONE

9 ก.ย. 2563

ได้รับรางวัล การขยายผล รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

6 ส.ค. 2563

ได้รับรางวัล การขยายผล รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

6 ส.ค. 2562

ได้รับรางวัล การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น ม.3 (NCDs) โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

12 พ.ค. 2562

ได้รับรางวัล สุดยอดภาคีขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561 โดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

16 ม.ค. 2562

ได้รับรางวัล ผู้ส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง สมาคมครูอำเภอวังโป่ง สพป.เพชรบูร์ เขต 1

13 ก.ค. 2561

ได้รับรางวัล ดำเนินโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดย โครงการ TO BE NUMBER ONE

31 พ.ค. 2561

ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี 2561 โดย กระทรวงสาธารณสุข


รางวัลการประกวด / แข่งขัน พัฒนาผู้เรียน

18 มี.ค. 2563

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563
จัดโดย TO BE NUMBER ONE สถานที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

17 ก.ย. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

17 ก.ย. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

17 ก.ย. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

20 ธ.ค. 2561

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รายการการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561
จัดโดย สพฐ. สถานที่ จังหวัด พะเยา


การเข้าร่วมเป็นวิทยากร

6 มี.ค. 2564

วิทยากร การอบรมพัฒนาศักยภาพ GenZ Academy รุ่นที่ 4 : GenZ เพชรบูรณ์ สมพ.40 Creative คลิปอย่างไรให้ปัง โดนใจ GenZ
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถานที่ โรงแรม SR Residence Hotel

25 ก.ค. 2563

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สพม.40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

5 มี.ค. 2562

วิทยากรโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน อย.น้อย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์

19 ก.พ. 2562

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาการเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง

18 ก.ย. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

25 มี.ค. 2563

ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยมศัยจังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ ระบบออนไลน์

13 ก.ย. 2562

การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา หัวข้อ การสอนเพศวิถีศึกษา
จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถานที่ ระบบออนไลน์

3 พ.ย. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการจัดทำเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และ ว.22
จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับ โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

12 ต.ค. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเวทีระดมพลังเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การสร้างนวัตกรรม : พื้นที่ภาคเหนือ
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถานที่ จังหวัดเชียงใหม่


เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุม

30 เม.ย. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวหน้าสู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน
จัดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานที่ -

5 ก.ค. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษาร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาเกียรติบัตรอื่นๆไม่มีรายการ