ข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลชื่อ - นามสกุล : นายวรายุ อินทราลักษณ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยจำนวนผู้เข้าชม 1767 ครั้งรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ

4 พ.ย. 2562

ได้รับรางวัล เป็นบุคคลที่เสียสละ และอุทิศตนให้แก่ทางราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดย อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

25 ก.ย. 2562

ได้รับรางวัล เป็นครูแนะแนวต้นแบบ ศธภ.17 ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการแนะแนว โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

6 ส.ค. 2562

ได้รับรางวัล ผู้สนับสนุนโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 2 โดย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

16 ม.ค. 2562

ได้รับรางวัล เพชรมัธยม ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

16 ม.ค. 2562

ได้รับรางวัล โล่ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร

16 ม.ค. 2561

ได้รับรางวัล สุดยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560 โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

16 ม.ค. 2561

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

23 มี.ค. 2560

ได้รับรางวัล คัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช ด้าน "การมีน้ำใจ" โดย กระทรวงวัฒนธรรม

16 ม.ค. 2560

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2560 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1

16 ม.ค. 2560

ได้รับรางวัล โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 โดย สำนักงานเขตพื้ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40


รางวัลการประกวด / แข่งขัน พัฒนาผู้เรียน

24 ก.ย. 2561

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4 - ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

24 ก.ย. 2561

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

24 ก.ย. 2561

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 - ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารีการเข้าร่วมเป็นวิทยากร

25 ก.ค. 2563

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สพม.40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

19 ก.พ. 2562

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาการเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง

5 ก.ย. 2564

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Gooogle Form
จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ ออนไลน์

18 ก.ย. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

30 มิ.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ เครื่องหมายพิเศษลูกเสือ-เนตรนรีรุ่นใหญ่ วิชานักเดินทางไกล
จัดโดย โรงเรียนปทุมคงคา สถานที่ ระบบออนไลน์

29 มิ.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ เครื่องหมายพิเศษลูกเสือ-เนตรนรีรุ่นใหญ่ วิชาการพยาบาล
จัดโดย โรงเรียนปทุมคงคา สถานที่ ระบบออนไลน์

24 มิ.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ เครื่องหมายพิเศษลูกเสือ-เนตรนรีรุ่นใหญ่ วิชานักผจญภัย
จัดโดย โรงเรียนปทุมคงคา สถานที่ ระบบออนไลน์


เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุม

5 ก.ค. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษาร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาเกียรติบัตรอื่นๆ

15 มิ.ย. 2562

กรรมการตัดสิน คัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40