การเข้าร่วมเป็นวิทยากร

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล18 ก.ย. 2563

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

18 ก.ย. 2563

นางสงกราน สินเจิมศิริ

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

18 ก.ย. 2563

นายมานะ มะสิน

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

25 ก.ค. 2563

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นายวรายุ อินทราลักษณ์

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางมลฤดี เกตุแก้ว

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางสงกราน สินเจิมศิริ

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางชาลิสา ทองติด

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นายศุภณัฐ จันทร์ขำ

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นายชัชวภัทร ศึกษา

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นายณัฐรัชน์พงศ์ วิริยะกาญจนา

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางชวนพิศ สายจันยูร

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางสาวสุทธภา อุดแก้ว

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางกมลวรรณ ปัดไธสง

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นายมนตรี บุ้งศรีษะเกตุ

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นายพันณุพงศ์ ระแวกกลาง

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

25 ก.ค. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun

20 ก.ค. 2563

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

คณะทำงานและผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับ ม.ปลาย

13 พ.ค. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

13 พ.ค. 2563

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

10 ส.ค. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยีในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

21 เม.ย. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

วิทยากรค่ายเยาวชนพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อพิษภัยเหล้าบุหรี่ ปี 2562

5 มี.ค. 2562

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

วิทยากรโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน อย.น้อย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5 มี.ค. 2562

นางมลฤดี เกตุแก้ว

วิทยากรโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน อย.น้อย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้