ผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังโป่งศึกษา8 มี.ค. 2564

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 20 ชั่วโมง

6 มี.ค. 2564

นางสาวธีราพร ศรีนุช

วิทยากร การอบรมพัฒนาศักยภาพ GenZ Academy รุ่นที่ 4 : GenZ เพชรบูรณ์ สมพ.40 Creative คลิปอย่างไรให้ปัง โดนใจ GenZ

6 มี.ค. 2564

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

วิทยากร การอบรมพัฒนาศักยภาพ GenZ Academy รุ่นที่ 4 : GenZ เพชรบูรณ์ สมพ.40 Creative คลิปอย่างไรให้ปัง โดนใจ GenZ

6 มี.ค. 2564

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

วิทยากร การอบรมพัฒนาศักยภาพ GenZ Academy รุ่นที่ 4 : GenZ เพชรบูรณ์ สมพ.40 Creative คลิปอย่างไรให้ปัง โดนใจ GenZ

1 มี.ค. 2564

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

24 ก.พ. 2564

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล รุ่นที่ 2

21 ก.พ. 2564

นางสาวธีราพร ศรีนุช

ร่วมสัมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง R.I.C.H. Learning นวัตกรรมการเรียนรู้คู่ความสุข

8 ก.พ. 2564

นางสาวธีราพร ศรีนุช

เข้าร่วมสัมนาออนไลน์ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ยุค New Normal

8 ก.พ. 2564

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

เข้าร่วมสัมนาออนไลน์ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ยุค New Normal

8 ก.พ. 2564

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

เข้าร่วมสัมนาออนไลน์ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ยุค New Normal

8 ก.พ. 2564

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

เข้าร่วมสัมนาออนไลน์ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ยุค New Normal

6 ก.พ. 2564

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

สัมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ยุค New Normal

6 ก.พ. 2564

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

สัมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ยุค New Normal

5 ก.พ. 2564

นางชวนพิศ สายจันยูร

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ระดับชั้น ม.ปลาย

4 ก.พ. 2564

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)

4 ก.พ. 2564

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)

4 ก.พ. 2564

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)

4 ก.พ. 2564

นางสงกราน สินเจิมศิริ

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)

4 ก.พ. 2564

นางสาวสุทธภา อุดแก้ว

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)

4 ก.พ. 2564

นายศราวุฒิ ยมยิ่ง

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

3 ก.พ. 2564

นางสงกราน สินเจิมศิริ

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

3 ก.พ. 2564

นางสาวธีราพร ศรีนุช

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

3 ก.พ. 2564

นางชวนพิศ สายจันยูร

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)

2 ก.พ. 2564

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

ผ่านการทดสอบ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2 ก.พ. 2564

นางสาวสุปราณี หุ่นหล่อ

ผ่านการประเมินการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนการสอน

2 ก.พ. 2564

นางสาวสุปราณี หุ่นหล่อ

ผ่านการทดสอบ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2 ก.พ. 2564

นางสาวสุทธภา อุดแก้ว

ผ่านการทดสอบ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1 ก.พ. 2564

นางสาวสุปราณี หุ่นหล่อ

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

31 ม.ค. 2564

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการวิจัยทางการศึกษา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ชั่วโมง

31 ม.ค. 2564

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการวิจัยทางการศึกษา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ชั่วโมง

28 ม.ค. 2564

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

27 ม.ค. 2564

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

ผ่านการทดสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

21 ม.ค. 2564

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 20 ชั่วโมง

16 ม.ค. 2564

นางชวนพิศ สายจันยูร

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

16 ม.ค. 2564

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน