ผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังโป่งศึกษา18 เม.ย. 2565

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)

21 ก.ย. 2564

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA

21 ก.ย. 2564

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA

21 ก.ย. 2564

นายศราวุฒิ ยมยิ่ง

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA

21 ก.ย. 2564

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA

21 ก.ย. 2564

นายราชันย์ โฉมไธสง

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA

21 ก.ย. 2564

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA

21 ก.ย. 2564

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA

21 ก.ย. 2564

นายชัชวภัทร ศึกษา

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA

21 ก.ย. 2564

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA

21 ก.ย. 2564

นางชาลิสา ทองติด

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA

21 ก.ย. 2564

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA

18 ก.ย. 2564

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ครูที่ปรึกษา เยาวชนคนสร้างชาติ

18 ก.ย. 2564

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูที่ปรึกษาเยาวชนคนสร้างชาติ

5 ก.ย. 2564

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

การสร้างสื่อด้วยการบันทึกหน้าจอการสอนออนไลน์ด้วย Loom

5 ก.ย. 2564

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

การสร้างใบงานมีชีวิตด้วย Livewroksheet

5 ก.ย. 2564

นายชัชวภัทร ศึกษา

การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google Site

5 ก.ย. 2564

นายชัชวภัทร ศึกษา

การสร้างสื่อด้วยการบันทึกหน้าจอการสอนออนไลน์ด้วย Loom

5 ก.ย. 2564

นายณัฐรัชน์พงศ์ วิริยะกาญจนา

การสร้างสื่อด้วยการบันทึกหน้าจอการสอนออนไลน์ด้วย Loom

5 ก.ย. 2564

นายณัฐรัชน์พงศ์ วิริยะกาญจนา

การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google Site

5 ก.ย. 2564

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google Site

5 ก.ย. 2564

นายวรายุ อินทราลักษณ์

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Gooogle Form

4 ก.ย. 2564

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Canva

4 ก.ย. 2564

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Gooogle Form

4 ก.ย. 2564

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google Site

4 ก.ย. 2564

นางชาลิสา ทองติด

อบรมออนไลน์หลักสูตรการสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย Canva

4 ก.ย. 2564

นางชาลิสา ทองติด

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Gooogle Form

4 ก.ย. 2564

นายชัชวภัทร ศึกษา

อบรมออนไลน์หลักสูตรการสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย Canva

4 ก.ย. 2564

นายณัฐรัชน์พงศ์ วิริยะกาญจนา

อบรมออนไลน์หลักสูตรการสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย Canva

4 ก.ย. 2564

นายณัฐรัชน์พงศ์ วิริยะกาญจนา

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Gooogle Form

4 ก.ย. 2564

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมออนไลน์หลักสูตรการสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย Canva

4 ก.ย. 2564

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Gooogle Form

31 ส.ค. 2564

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

วัดและประเมินผลเบื้องต้น

31 ส.ค. 2564

นางชาลิสา ทองติด

ได้สำเร็จหลักสูตร “Vonder Go! Beginner Digital Teacher”

31 ส.ค. 2564

นางชาลิสา ทองติด

เรื่องการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลเบื้องต้นหน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน