ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล15 เม.ย. 2563

นางชาลิสา ทองติด

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พิชิตพีชคณิต (พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น) CHULA MOOC

15 เม.ย. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

ระบบประกันสุขภาพ : Health Insurance System CHULA MOOC

15 เม.ย. 2563

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

13 เม.ย. 2563

นายชัชวภัทร ศึกษา

ผ่านการทดสอบ ความรู้พื้นฐานวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก

12 เม.ย. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

Security Awareness

12 เม.ย. 2563

นายชัชวภัทร ศึกษา

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

12 เม.ย. 2563

นายชัชวภัทร ศึกษา

Active Learning ตามเกณฑ์ที่กำหนด

11 เม.ย. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

8 เม.ย. 2563

นางชาลิสา ทองติด

อบรมเรื่อง HRM From Theories to Practices CHULA MOOC

6 เม.ย. 2563

นายชัชวภัทร ศึกษา

ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรกรรมการคุมสอบ

5 เม.ย. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมเรื่อง HRM From Theories to Practices CHULA MOOC

4 เม.ย. 2563

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นด้านโทษภัยบุหรี่ ผ่านเกณฑ์ 100%

3 เม.ย. 2563

นายวรายุ อินทราลักษณ์

ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 เม.ย. 2563

นางชาลิสา ทองติด

อบรมเรื่อง Survival Thai CHULA MOOC

2 เม.ย. 2563

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ผ่านการประเมิน เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยคะแนน 80%

2 เม.ย. 2563

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy

1 เม.ย. 2563

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้คะแนน คิดเป็น 80% ทดสอบเรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 เม.ย. 2563

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ

1 เม.ย. 2563

นางชาลิสา ทองติด

ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้คะแนน คิดเป็น 90% ทดสอบเรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 เม.ย. 2563

นางชาลิสา ทองติด

ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19

31 มี.ค. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมเรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง : หลักการและการจัดการ CHULA MOOC

31 มี.ค. 2563

นายวรายุ อินทราลักษณ์

เป็นครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ หัวข้อ การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ

30 มี.ค. 2563

นายวรายุ อินทราลักษณ์

ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย

29 มี.ค. 2563

นายชัชวภัทร ศึกษา

อบรมเรื่อง สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน CHULA MOOC

29 มี.ค. 2563

นายชัชวภัทร ศึกษา

ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

29 มี.ค. 2563

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

อบรมเรื่อง สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน CHULA MOOC

29 มี.ค. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมเรื่อง สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน CHULA MOOC

29 มี.ค. 2563

นายชัชวภัทร ศึกษา

อบรม เรื่อง เทคนิคการเป็นวิทยากร มหิดล mooc

29 มี.ค. 2563

นายชัชวภัทร ศึกษา

อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

28 มี.ค. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม CHULA MOOCหน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้