ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล8 มี.ค. 2564

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 20 ชั่วโมง

1 มี.ค. 2564

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

24 ก.พ. 2564

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล รุ่นที่ 2

4 ก.พ. 2564

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)

4 ก.พ. 2564

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)

4 ก.พ. 2564

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)

4 ก.พ. 2564

นางสงกราน สินเจิมศิริ

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)

4 ก.พ. 2564

นางสาวสุทธภา อุดแก้ว

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)

4 ก.พ. 2564

นายศราวุฒิ ยมยิ่ง

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

3 ก.พ. 2564

นางสงกราน สินเจิมศิริ

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

3 ก.พ. 2564

นางสาวธีราพร ศรีนุช

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

3 ก.พ. 2564

นางชวนพิศ สายจันยูร

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)

2 ก.พ. 2564

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

ผ่านการทดสอบ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2 ก.พ. 2564

นางสาวสุปราณี หุ่นหล่อ

ผ่านการประเมินการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนการสอน

2 ก.พ. 2564

นางสาวสุปราณี หุ่นหล่อ

ผ่านการทดสอบ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2 ก.พ. 2564

นางสาวสุทธภา อุดแก้ว

ผ่านการทดสอบ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1 ก.พ. 2564

นางสาวสุปราณี หุ่นหล่อ

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

31 ม.ค. 2564

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการวิจัยทางการศึกษา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ชั่วโมง

31 ม.ค. 2564

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการวิจัยทางการศึกษา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ชั่วโมง

27 ม.ค. 2564

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

ผ่านการทดสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

21 ม.ค. 2564

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 20 ชั่วโมง

27 ธ.ค. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 3 (AI for Schools Level 3)

22 ธ.ค. 2563

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for Schools Level 2)

12 ธ.ค. 2563

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมออนไลน์หลักสูตร ยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)

5 พ.ย. 2563

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

5 พ.ย. 2563

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

31 ต.ค. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรม เรื่อง ก้าวแรกสู่การสร้างคุณค่าด้วยข้อมูล Chula Mooc

31 ต.ค. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python

31 ต.ค. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรม การเขียนโปรแกรม Scratch

22 ต.ค. 2563

นางชวนพิศ สายจันยูร

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2563หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน