อบรมพัฒนาตนเอง

ข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลของ

นายวรายุ อินทราลักษณ์25 ธ.ค. 2561

อบรมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

3 พ.ย. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการจัดทำเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และ ว.22
จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับ โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

30 ก.ย. 2561

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ ศูนย์สอบหลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

26 ก.ค. 2560

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จัดโดย สพฐ.

25 ก.ค. 2560

อบรมการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทยที่เน้นการอ่านและการเขียน
จัดโดย สพม.40 และศูนย์พัฒนาวิชากการกลุ่มสาระภาษาไทย

1 พ.ค. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ Classroom 4.0 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โรงเรียนในฝัน
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

24 เม.ย. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และครู เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมหน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | หน้าสุดท้าย