อบรมพัฒนาตนเอง

ข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลของ

นายวรายุ อินทราลักษณ์5 ก.ย. 2564

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Gooogle Form
จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ ออนไลน์

18 ก.ย. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

30 มิ.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ เครื่องหมายพิเศษลูกเสือ-เนตรนรีรุ่นใหญ่ วิชานักเดินทางไกล
จัดโดย โรงเรียนปทุมคงคา สถานที่ ระบบออนไลน์

29 มิ.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ เครื่องหมายพิเศษลูกเสือ-เนตรนรีรุ่นใหญ่ วิชาการพยาบาล
จัดโดย โรงเรียนปทุมคงคา สถานที่ ระบบออนไลน์

24 มิ.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ เครื่องหมายพิเศษลูกเสือ-เนตรนรีรุ่นใหญ่ วิชานักผจญภัย
จัดโดย โรงเรียนปทุมคงคา สถานที่ ระบบออนไลน์

23 มิ.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
จัดโดย โรงเรียนปทุมคงคา สถานที่ ระบบออนไลน์

14 มิ.ย. 2563

ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสาตร์
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด สถานที่ ระบบออนไลน์

14 มิ.ย. 2563

ทดสอบความรู้กล้องโทรทรรศน์
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด สถานที่ ระบบออนไลน์

14 มิ.ย. 2563

ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปราคา
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด สถานที่ ระบบออนไลน์

13 มิ.ย. 2563

ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่ดาวดาว
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด สถานที่ ระบบออนไลน์

11 มิ.ย. 2563

ทดสอบความรู้ดวงจันทร์
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด สถานที่ ระบบออนไลน์

1 มิ.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ กิจกรรมการอ่านออนไลน์
จัดโดย กศน.อำเภอสวรรคโลก สถานที่ ระบบออนไลน์

31 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ บทสนทนาภาษาอังกฤษประจำวัน
จัดโดย สพม.39 สถานที่ ระบบออนไลน์

31 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ ทดสอบภาษาไทยพื้นฐาน
จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สถานที่ ระบบออนไลน์

28 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ ความรู้เบื้องต้นลูกเสือ-เนตรนารี
จัดโดย กศน.อำเภอเมืองแพร่ สถานที่ ระบบออนไลน์

25 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ Active Learning
จัดโดย สพป.พิษณุโลก เขต3 สถานที่ ระบบออนไลน์

25 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
จัดโดย สพป.นครราชสีมา เขต5 สถานที่ ระบบออนไลน์

22 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ Active Learning
จัดโดย โรงเรียนชุมชนบ้านลาด สถานที่ ระบบออนไลน์

22 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ PLC
จัดโดย โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยา สถานที่ ระบบออนไลน์

22 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ ศาสนาสากล
จัดโดย โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สถานที่ ระบบออนไลน์

21 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ ทดสอบความรู้กล้องโทรทรรศน์
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด สถานที่ ระบบออนไลน์

16 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ การจัดการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ ระบบออนไลน์

13 พ.ค. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

12 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ พ.ร.บ.ลูกเสือ2551
จัดโดย สำนักงานลูกเสือ นม.เขต 5 สถานที่ ระบบออนไลน์

4 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ การท่องเที่ยวไทย
จัดโดย โรงเรียนอุ้มผาง สถานที่ ระบบออนไลน์

2 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ หลักสูตรการพัฒนาสถานศึกษา
จัดโดย สพป.พิษณุโลก เขต3 สถานที่ ระบบออนไลน์

2 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดโดย สพป.พิษณุโลก เขต3 สถานที่ ระบบออนไลน์

2 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ หลักสูตรด้านการทุจริตและประพฤมิชอบในสถานศึกษา
จัดโดย สพป.กำแพงเพชร เขต2 สถานที่ ระบบออนไลน์

2 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ หลักศูตรวิจัยในชั้นเรียน
จัดโดย สพป.กำแพงเพชร เขต2 สถานที่ ระบบออนไลน์

30 เม.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ ทฤษฎีดนตรีไทย
จัดโดย Kur Pipe Music สถานที่ ระบบออนไลน์หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | หน้าสุดท้าย