อบรมพัฒนาตนเอง

ข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลของ

นายวรายุ อินทราลักษณ์28 เม.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดโดย สพป.พิษณุโลก เขต3 สถานที่ ระบบออนไลน์

26 เม.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ การประเมินวัดความรู้ ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
จัดโดย สพป.อุบลราชธานี เขต3 สถานที่ ระบบออนไลน์

23 เม.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ หลักภาษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
จัดโดย โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สถานที่ ระบบออนไลน์

23 เม.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ ความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์
จัดโดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 สถานที่ ระบบออนไลน์

17 เม.ย. 2563

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับCOVID-19
จัดโดย ชมรม T0 be number one รร.วังโป่งศึกษา สถานที่ ระบบออนไลน์

15 เม.ย. 2563

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับCOVID-19
จัดโดย สพป.สุพรรณบุรี เขต3 สถานที่ ระบบออนไลน์

15 เม.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ Active Learning
จัดโดย โรงเรียนบ้านโนนประทาย สถานที่ ระบบออนไลน์

14 เม.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพ
จัดโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 สถานที่ ระบบออนไลน์

13 เม.ย. 2563

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับCOVID-19
จัดโดย กศน.อำเภอโพธาราม สถานที่ ระบบออนไลน์

13 เม.ย. 2563

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับCOVID-19
จัดโดย สพป.ขอนแก่น เขต5 สถานที่ ระบบออนไลน์

12 เม.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ Active Learning
จัดโดย โรงเรียนบ้านโนนประทาย สถานที่ ระบบออนไลน์

11 เม.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ Basic English Gemmar
จัดโดย สพฐ. สถานที่ ระบบออนไลน์

8 เม.ย. 2563

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับCOVID-19
จัดโดย โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สถานที่ ระบบออนไลน์

3 เม.ย. 2563

ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยมศัยจังหวัดชลบุรี สถานที่ ระบบออนไลน์

3 เม.ย. 2563

ผ่านการทดสอบ หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา
จัดโดย สพม.33 สถานที่ ระบบออนไลน์

3 เม.ย. 2563

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับCOVID-19
จัดโดย กศน.ชลบุรี สถานที่ ระบบออนไลน์

3 เม.ย. 2563

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับCOVID-19
จัดโดย โรงเรียนอุทัย สถานที่ ระบบออนไลน์

31 มี.ค. 2563

เป็นครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ หัวข้อ การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ
จัดโดย Depa สถานที่ ระบบออนไลน์

30 มี.ค. 2563

ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย
จัดโดย เครือข่ายสุจริตไทย สถานที่ ระบบออนไลน์

28 มี.ค. 2563

ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19
จัดโดย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สถานที่ ระบบออนไลน์

26 มี.ค. 2563

ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 สถานที่ ระบบออนไลน์

25 มี.ค. 2563

ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยมศัยจังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ ระบบออนไลน์

25 มี.ค. 2563

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับCOVID-19
จัดโดย กศน.อุบลราชธานี สถานที่ ระบบออนไลน์

13 มี.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะ
จัดโดย สพม.40 สถานที่ ระบบออนไลน์

13 มี.ค. 2563

การทดสอบชุดความรู้พระพุทธศาสนาชั้นกลาง
จัดโดย ศูนย์การศึกษาศาสนาวัดด้ำม่อน สถานที่ ระบบออนไลน์

13 มี.ค. 2563

การทดสอบชุดความรู้พระพุทธศาสนาชั้นตั้น
จัดโดย ศูนย์การศึกษาศาสนาวัดด้ำม่อน สถานที่ ระบบออนไลน์

13 มี.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นทางภูมิศาสตร์
จัดโดย สพป.หนองคาย เขต2 สถานที่ ระบบออนไลน์

13 มี.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ หลักสูตรสำหรับพุทธศาสนิกชน
จัดโดย สพป.หนองคาย เขต2 สถานที่ ระบบออนไลน์

3 มี.ค. 2563

ผ่านการทดสอบ การวัดการประเมินผล
จัดโดย สพม.42 สถานที่ ระบบออนไลน์

26 พ.ย. 2562

อบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | หน้าสุดท้าย