รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลของ

นายวรายุ อินทราลักษณ์4 พ.ย. 2562

เป็นบุคคลที่เสียสละ และอุทิศตนให้แก่ทางราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
จัดโดย อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

25 ก.ย. 2562

เป็นครูแนะแนวต้นแบบ ศธภ.17 ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการแนะแนว
จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

6 ส.ค. 2562

ผู้สนับสนุนโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 2
จัดโดย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

16 ม.ค. 2562

เพชรมัธยม ประจำปีการศึกษา 2561
จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

16 ม.ค. 2562

โล่ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร

16 ม.ค. 2561

สุดยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

16 ม.ค. 2561

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560
จัดโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

23 มี.ค. 2560

คัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช ด้าน "การมีน้ำใจ"
จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม

16 ม.ค. 2560

ครูดีเด่น ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2560
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1

16 ม.ค. 2560

โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560
จัดโดย สำนักงานเขตพื้ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40หน้าแรก | | 1 | | หน้าสุดท้าย