รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลของ

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย18 เม.ย. 2565

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 ก.ย. 2564

ครูที่ปรึกษา เยาวชนคนสร้างชาติ
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ หอประชุมคุรุสภา

18 ก.ย. 2564

โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูที่ปรึกษาเยาวชนคนสร้างชาติ
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ หอประชุมคุรุสภา

30 ส.ค. 2564

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
จัดโดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่ ออนไลน์

20 ก.พ. 2564

การอบรมครูวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
จัดโดย สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถานที่ ออนไลน์

3 ก.พ. 2564

อบรมบุคลากรทางลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมกำกับลูกเสือ รุ่นที่ 892
จัดโดย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สถานที่ โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

8 ต.ค. 2563

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับชมเชย ปีการศึกษา 2563 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา
จัดโดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

13 ส.ค. 2563

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27 เม.ย. 2563

สภานักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
จัดโดย สพม.40

24 เม.ย. 2563

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดชัยชนะสงคราม สถานที่ วัดเพชรวราราม

3 มี.ค. 2563

เป็นโรงเรียนสภาต้นแบบ ประจำปี 2563 เพื่อส่งผลงานคัดเลือกระดับประเทศต่อไป
จัดโดย สพม.40

16 ม.ค. 2563

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เนื่องในวันครู ประจำปี 2563
จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

15 ส.ค. 2562

เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีเด่น ปี 2561
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 ม.ค. 2562

ครูดีเด่น กลุ่มส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561
จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง สมาคมครูอำเภอวังโป่ง สพป.เพชรบูร์ เขต 1

16 ม.ค. 2561

ครููผู้มีผลงานระดับภาค เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2560
จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง สมาคมครูอำเภอวังโป่ง สพป.เพชรบูร์ เขต 1

1 ก.พ. 2560

ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2560
จัดโดย คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์

1 ม.ค. 2556

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหน้าแรก | | 1 | | หน้าสุดท้าย