อบรมพัฒนาตนเอง

ข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลของ

นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณ18 ก.ย. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

13 พ.ค. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

5 เม.ย. 2563

ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นด้านโทษภัยบุหรี่ ผ่านเกณฑ์ 95%
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ ออนไลน์

3 พ.ย. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการจัดทำเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และ ว.22
จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับ โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

30 ก.ย. 2561

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ ศูนย์สอบหลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

29 ก.ค. 2560

การพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง จากหลักสูตรสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเลื่อนวิทยฐานะ
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

20 ต.ค. 2559

อบรมการให้ความรู้ทางการเงิน
จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทยหน้าแรก | | 1 | | หน้าสุดท้าย