อบรมพัฒนาตนเอง

ข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลของ

นางสงกราน สินเจิมศิริ4 ก.พ. 2564

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่ ออนไลน์

3 ก.พ. 2564

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 สถานที่ ออนไลน์

13 พ.ค. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

3 พ.ย. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการจัดทำเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และ ว.22
จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับ โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

30 ก.ย. 2561

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ ศูนย์สอบหลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

9 ก.ย. 2560

วินัยเชิงบวกและการแปรแถวมาร์ชชิ่งความดี
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ โรงแรมสีดารีสอร์ท อ.เมืองนครนายก

29 ก.ค. 2560

การพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง จากหลักสูตรสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเลื่อนวิทยฐานะ
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

26 ก.ค. 2560

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTVและผ่านเกณฑ์การประเมิน
จัดโดย สพฐ.

24 เม.ย. 2560

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40หน้าแรก | | 1 | | หน้าสุดท้าย