อบรมพัฒนาตนเอง

ข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลของ

นางสาวธีราพร ศรีนุช



8 มี.ค. 2564

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 20 ชั่วโมง
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ ระบบออนไลน์

4 ก.พ. 2564

อบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ (15 ชั่วโมง)
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่ ออนไลน์

3 ก.พ. 2564

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 สถานที่ ออนไลน์

27 ธ.ค. 2563

อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 3 (AI for Schools Level 3)
จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ ออนไลน์

31 ต.ค. 2563

อบรม เรื่อง ก้าวแรกสู่การสร้างคุณค่าด้วยข้อมูล Chula Mooc
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ ระบบออนไลน์

31 ต.ค. 2563

อบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ ระบบออนไลน์

31 ต.ค. 2563

อบรม การเขียนโปรแกรม Scratch
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ ระบบออนไลน์

30 ก.ย. 2563

อบรมหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวัง และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ CHULA MOOC
จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม สถานที่ ระบบออนไลน์

18 ก.ย. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

30 มิ.ย. 2563

อบรมการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) CHULA MOOC
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ ระบบออนไลน์

14 พ.ค. 2563

อบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
จัดโดย สสวท. ร่วมกับ ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ สถานที่ ระบบออนไลน์

11 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
จัดโดย สโมสรลูกเสือสัมพันธ์ สถานที่ ระบบออนไลน์

11 พ.ค. 2563

ผ่านการพัฒนาความรู้สำหรับการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ระดับสถานศึกษา
จัดโดย สโมสรลูกเสือสัมพันธ์ สถานที่ ระบบออนไลน์

1 พ.ค. 2563

ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 สถานที่ ระบบออนไลน์

15 เม.ย. 2563

ระบบประกันสุขภาพ : Health Insurance System CHULA MOOC
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ ระบบออนไลน์

12 เม.ย. 2563

Security Awareness
จัดโดย Thailand Digital Government Academy : TDGA สถานที่ ระบบออนไลน์

11 เม.ย. 2563

การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
จัดโดย Thailand Digital Government Academy : TDGA สถานที่ ระบบออนไลน์

5 เม.ย. 2563

อบรมเรื่อง HRM From Theories to Practices CHULA MOOC
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ ระบบออนไลน์

31 มี.ค. 2563

อบรมเรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง : หลักการและการจัดการ CHULA MOOC
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ ระบบออนไลน์

29 มี.ค. 2563

อบรมเรื่อง สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน CHULA MOOC
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ ระบบออนไลน์

28 มี.ค. 2563

อบรมเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม CHULA MOOC
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ ระบบออนไลน์

8 ก.พ. 2563

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สถานที่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

31 ม.ค. 2563

อบรมเรื่อง กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง (Diet for Cancer Prevention) CHULA MOOC
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ ระบบออนไลน์

18 ม.ค. 2563

อบรมการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงระบบ GPAS 5 steps
จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สถานที่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

31 ธ.ค. 2562

อบรมเรื่อง การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร? CHULA MOOC
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ ระบบออนไลน์

31 ธ.ค. 2562

อบรมเรื่อง สิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Environment 4.0 CHULA MOOC
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ ระบบออนไลน์

4 ธ.ค. 2562

อบรมผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย
จัดโดย เครือข่ายสุจริตไทย สถานที่ ระบบออนไลน์

28 ก.พ. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายในองค์กร
จัดโดย Cisco Training and Workshop และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

3 พ.ย. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการจัดทำเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และ ว.22
จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับ โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

15 ก.ย. 2561

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ ศูนย์สอบหลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี



หน้าแรก | | 1 | | 2 | | หน้าสุดท้าย