อบรมพัฒนาตนเอง

ข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลของ

นางสุพัตรา เพ็ชรดี21 ก.ย. 2564

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สถานที่ ออนไลน์

13 พ.ค. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

31 พ.ค. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 6
จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ,โครงการห้องเรียนเคมีดาว ,กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย , องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถานที่ อาคารมหากุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 เม.ย. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ "การสอนปัญญาประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา" (AL Education for Young Students)
จัดโดย SCHOOL OF ENGINEERING BANGKOK UNIVERSITY สถานที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

26 มี.ค. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมวิทยากรแกนนนำวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

25 ม.ค. 2562

ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ข้นต้น ประจำปี 2562
จัดโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

20 พ.ย. 2561

อบรมโครงการการสอนดาราศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1
จัดโดย หน่วยพัฒนาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถานที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3 พ.ย. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการจัดทำเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และ ว.22
จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับ โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

4 ส.ค. 2561

การสอนดาราศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ SC518และSC513 จ.สงขลา

29 ก.ย. 2560

กระเป๋าตังหายไปไหน
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ เชียงใหม่

9 ก.ย. 2560

วินัยเชิงบวกและการแปรแถวมาร์ชชิ่งความดี
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ โรงแรมสีดารีสอร์ท อ.เมืองนครนายก

21 ก.ค. 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สพม.40
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

4 พ.ค. 2560

ประชุมการอบรมควบคุมภายใน
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40หน้าแรก | | 1 | | หน้าสุดท้าย