ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง: รับสมัครบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากลและวิชาเอกพลศึกษา วันที่ 27 ส.ค.-2 ก.ย.2561
20 ส.ค. 2561 ( อ่าน 752 ครั้ง )


เรื่อง โรงเรียนวังโป่งศึกษารับสมัครบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

วิชาเอกดนตรีสากลและวิชาเอกพลศึกษา 

****************************

                  ด้วยโรงเรียนวังโป่งศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 มีความจำเป็นจะดำเนินการสรรหาบุคลากรตำแหน่งครูอัตราจ้าง  โดยจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา จากการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

     1.1 ตำแหน่ง    ครูอัตราจ้าง           รับเงินเดือน   9,000   บาท          

                   วิชาเอก ดนตรีสากล                 จำนวน  1  ตำแหน่ง

     1.2 ตำแหน่ง    ครูอัตราจ้าง           รับเงินเดือน   9,000   บาท          

                   วิชาเอก พลศึกษา                    จำนวน  1  ตำแหน่ง

          2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

              2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

              2.2  มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามรายละเอียดคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกแนบท้ายประกาศนี้ และ

              2.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  ซึ่งทางคุรุสภาออกให้

               2.4  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

3.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

               ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอใบสมัครที่โรงเรียนวังโป่งศึกษาและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่โรงเรียนวังโป่งศึกษา ตั้งแต่ วันจันทร์ที่  27  สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่  2  กันยายน 2561  ระหว่างเวลา 08.30  -  15.30  น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

     4.1  ใบสมัคร

               4.2  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  ยกเว้น กลุ่มสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการสอบบรรจุแข่งขัน ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/281 ลงวันที่ 24 พ.ค.2561

               4.3  วุฒิบัตรหรือปริญญาบัตรทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติ

เฉพาะสำหรับตำแหน่งครู และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)

               4.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     4.5  สำเนาทะเบียนบ้าน

     4.6  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส

               4.7  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัคร

               4.8  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

                เอกสารในข้อ 4.2 – 4.7 ให้มีฉบับจริงและฉบับสำเนาเพื่อตรวจสอบ ที่รับรองสำเนาด้วยตนเอง

อย่างละ 1 ชุด  

5.  การยื่นใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

               5.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่กำหนด  ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา และ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  7  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา (www.wpspb.ac.th)

               5.2 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือบรรจง ให้ถูกต้องครบถ้วน

     5.3 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 6.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

          6.1 ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  (ตามหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2561)

          6.2 ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ตามหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2561)

          6.3 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  (ตามหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2561)

>> ดูเอกสารรายละเอียดได้ที่นี่ <<