ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Google Sketch up ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

15 ส.ค. 2561 ( อ่าน 180 ครั้ง )


เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

ด้วยโปรแกรม Google Sketch up ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ของ ครูประภาศรี  แสงอนุศาสน์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

>>  ดาวน์โหลด เอกสาร ที่นี่  <<