ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง: ประกาศสรรหารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (เริ่มรับสมัคร 29ต.ค. - 2พ.ย.2561)
25 ต.ค. 2561 ( อ่าน 140 ครั้ง )


ประกาศสรรหารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

           ด้วยโรงเรียนวังโป่งศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนจากเงินงบประมาณรายจ่าย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๐๗/๒๕๕๒  เรื่อง มอบอำนาจจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่            ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๘๑๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  และ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๒๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓   เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง

   ๑.๑ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป  จำนวน  ๑   อัตรา

                ๑.๒ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 

    ๒.  วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกกรุณาแต่งกายสุภาพ และให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ห้องธุรการ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ในวันเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น. 

  

>>>> ดูรายละเอียดได้ที่นี่  <<<